skip to Main Content
RODO

Obowiązek informacyjny dla pacjentów
DENTAL COMPLEX KAROŃ Sp.J.
przy ulicy Koszalińskiej 22 w Opolu

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U. Z 2016 r. poz.922), informujemy że:

Administratorem danych osobowych pacjentów jest Dental Complex Karoń Sp.J. adres: ul. Koszalińska 22 w Opolu, e-mail: gabinet@dentalcomplex.pl reprezentowany przez dr Krzysztofa Karoń oraz Annę Tomczyk.

Dane przetwarzane są w postaci zbiorów danych medycznych pacjentów Dental Complex Karoń Sp.J. przy ul. Koszalińskiej 22 w Opolu. Celem przetwarzania danych osobowych przez Dental Complex Karoń Sp.J. jest udzielanie i zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. , poz. 160 z pózn. zm.), przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje okresy obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej wynoszące:
20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – zasada ogólna,
22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia,
30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),
10 lat – zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją,
5 lat – w przypadku skierowania na badanie lub zlecenia lekarskie, licząc od końca roku, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.

Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uaktualniana, zgodnie z art. 32-35 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe pacjentów mogą być udostępnione: podmiotom/organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 2017 r.,poz. 125 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2018 r , poz. 160 z pózn. zm.)

Opole, dn.25.05.2018

Back To Top